رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

انتخاب ایده ارسالی بسیج دانشجویی کازرون در چالش کرونا

انتخاب ایده ارسالی بسیج دانشجویی کازرون در چالش کرونا

سامانه تپش از  بسیج دانشجویی کازرون به عنوان 300 طرح پذیرفته شده از میان 2500 طرح به مرحله نهایی داوری راه یافته است.