رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

دانشجویان بسیجی در غربالگری به کمک متولیان سلامت شتافتند

دانشجویان بسیجی در غربالگری به کمک متولیان سلامت شتافتند

 برای مقابله با ویروس منحوس کرونا و شناسایی مبتلایان و غربالگری 10نفر از دانشجویان بسیجی رشته های پزشکی و پیرا پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون به کمک متولیان سلامت شتافتند